PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Tarikh kemaskini laman sesawang :13 November 2017

Capaian

Pantas

Pengurusan Editorial

Rekabentuk

Pemasaran, Promosi dan Kedai Buku

Pentadbiran dan Kewangan

Pengenalan

Bahagian ini diketuai oleh En. Azlan Dahari, Pegawai Penerbitan. Secara keseluruhannya bahagian ini menjalankan fungsi berikut:

Merancang perolehan dan pembangunan judul penerbitan.

Merancang pengurusan  penerbitan buku ilmiah dan penerbitan jurnal.

Merancang pengurusan penerbitan dan perkhidmatan terjemahan.

Merancang penganjuran bengkel, kursus dan bimbingan memantapkan hasil penerbitan.

Mengurus dan memantau keseluruhan proses penerbitan.

Merancang usaha sama penerbitan dengan institusi luar.

Memantau pendokumentasian proses penerbitan.

Menyediakan laporan penerbitan universiti.

Bagi memantapkan fungsi dan peranan, bahagian ini akan dipecahkan kepada 3 unit iaitu Unit Perolehan Manuskrip, Unit Penerbitan Buku, Unit Penerbitan Jurnal dan Unit Terjemahan dan Latihan.

Unit Perolehan Manuskrip dan Penerbitan Buku

Unit ini diuruskan oleh Pegawai Penerbitan iaitu  Cik Sofiatul Nazira binti Ahmad Shubki dan Puan Nur Farhan binti Mohd Yusoff. Unit ini juga dibantu oleh seorang Pembantu Penerbitan iaitu Pn. Rafizah binti Zainal Kasim. Fungsi unit ini adalah seperti berikut:

Menguruskan penerbitan bagi judul-judul buku karya asli, modul, monograf, teks, prosiding dan jenis buku-buku lain bagi bidang Sains Sosial & Kemanusiaan, serta bidang Sains & Teknologi.

Melakukan penyuntingan manuskrip.

Menyediakan manuskrip bersih untuk tujuan reka bentuk.

Menyemak pruf.

Menyediakan manuskrip sedia terbit untuk tujuan percetakan.

Memastikan bahan terbit dalam tempoh yang ditetapkan.

Memberikan bimbingan penulisan kepada penulis dan bakal penulis.

Membantu mengendalikan sesi klinik perundingan penerbitan.

Menguruskan pengurusan pembinaan judul mengikut bidang masing-masing.

Mendokumentasikan setiap proses penerbitan.

Unit Penerbitan Jurnal

Unit ini diketuai oleh Pn. Asiah binti Abdul Rahman, Pegawai Perancang Bahasa S44 dan dibantu oleh Pn. Nurul Hafizan binti Abdul Rahman, Pembantu Penerbitan. Fungsi unit adalah seperti berikut:

Menguruskan penerbitan jurnal terbitan UPSI.

Menyelaras  pengurusan jurnal.

Melakukan penyuntingan teknikal bagi setiap artikel jurnal.

Memastikan jurnal diterbitkan tepat pada masanya.

Memuat naik semua artikel jurnal untuk terbitan dalam sistem e-Journal.

Memberikan bimbangan, latihan dan kursus kepada sidang editorial dan penulis jurnal dan mempromosikan jurnal.

Menyediakan salinan digital kepada pengindeks.

Menyediakan bahan sedia terbit untuk tujuan percetakan.

Bertanggungjawab untuk mengusulkan mana-mana jurnal untuk penaiktarafan indeks.

Menyediakan laporan pengindeksan setiap jurnal.

 

Unit Terjemahan dan Latihan

Unit ini diketuai oleh Cik Faridah Hanim binti Aziz @ Adan, Pegawai Perancang Bahasa S44 dan dibantu oleh Pn. Pn. Nurul Hafizan binti Abdul Rahman, Pembantu Penerbitan. Fungsi unit adalah seperti berikut:

Menguruskan penerbitan judul terjemahan.

Mendapatkan cadangan judul terjemahan.

Menguruskan khidmat terjemahan.

Melakukan penterjemahan.

Menyunting karya terjemahan.

Menyediakan naskah sedia terbit bagi tujuan percetakan.

Menjalankan promosi bagi perkhidmatan terjemahan.

Menguruskan latihan, bengkel dan kursus penulisan dan penerbitan.

Menjalankan promosi bagi penganjuran latihan, bengkel dan kursus diadakan.

Pengenalan

Bahagian Reka bentuk melapor terus aktiviti dan perkembangan bahagian kepada Pengarah Pejabat Karang Mengarang. Bahagian Reka bentuk dibahagikan kepada dua (2) unit iaitu Unit Reka bentuk Buku dan Unit Reka bentuk Grafik

Unit Reka Bentuk Buku

Unit ini diketuai oleh En. Khairul Aizat bin Abdul Rauf, Pereka Grafik B44 dan dibantu oleh tiga (3) orang staf iaitu En. Zulkifli bin Mat Jali (Pereka Grafik B22), Pn. Zuzalina binti Zulkarnain (Pereka Grafik B19) dan Cik Nurmaisara binti Ahmad (Pereka Grafik B19). Unit ini menguruskan reka bentuk buku dan percetakan buku serta kerja-kerja grafik dalaman Pejabat Karang Mengarang. Fungsi unit adalah seperti berikut:

Menguruskan reka bentuk kulit, ilustrasi gambar untuk buku, modul, jurnal, monograf dan prosiding, katalog tahunan.

Menyediakan bahan bantu bagi tujuan promosi seperti – bunting, poster, katalog, beg dan lain-lain

Merekod, menyimpan dan menyenggara salinan keras dan salinan lembut bagi simpanan Pejabat Karang Mengarang.

Unit Kreatif Grafik

Unit ini diketuai oleh En. Redzuan Shah bin Datu Sahadun, Pereka Grafik B44 dan dibantu oleh En. Ahmad Faizal bin Abdul Shukor, Pereka Grafik B19.Unit ini menguruskan reka bentuk buku dan percetakan buku. Fungsi unit adalah seperti berikut :

Memenuhi keperluan khidmat reka bentuk grafik untuk universiti (UPSI).

 

Mengemaskini laman sesawang Pejabat Karang Mengarang.

 

Menguruskan percetakan dalaman serta bilik cetakan di Pejabat Karang Mengarang

 

Menyediakan bahan sedia convert dalam bentuk salinan lembut untuk proses penghasilan e-book terbitan Pejabat Karang Mengarang.

 

Menyediakan reka bentuk bagi tujuan promosi untuk Pejabat Karang Mengarang.

 

Perkhidmatan reka bentuk, cetakan dan khidmat nasihat kepakaran grafik.

Pengenalan

Bahagian ini diketuai oleh En. Ramli bin Mosmin, Pegawai Penerbitan N44. Bahagian ini dibantu oleh tiga (3) orang staf iaitu Pn. Norreha binti Mustafa (Pembantu Penerbitan Kanan N22), En. Daud bin Ismail (Penolong Pegawai Penerbitan N29) dan En. Zaharudin bin Hamzah (Pembantu Tadbir Kanan (P/O) N22). Secara umumnya bahagian ini menguruskan hal-hal berkaitan penjualan buku, promosi dan juga Kedai Buku. Fungsi bahagian ini adalah seperti berikut:

  Menyediakan dan melaksanakan perancangan dan sasaran jualan bulanan/tahunan.

Menerima, merekod (manual dan sistem maklumat) menyimpan dan menyenggara stok secara berterusan.

Memelihara persekitaran stor dan khazanah di dalamnya (buku dan rekod berkaitan buku) bagi mengelakkan sebarang kerosakkan pada aset berkenaan.

Menguruskan perniagaan di kedai buku secara terancang.

Merencanakan program promosi produk penerbitan, menerusi  pengiklanan media, ulasan buku/ kritik buku, laman sesawang, media social (FB, Instagram) dan lain-lain.

Megadakan lawatan/ pameran dari masa ke semasa ke premis pengedar buku yang dilantik, ke kedai-kedai buku, universiti, perpustakaan, maktab dan politeknik dalam usaha memasarkan buku.

Membangun dan memantapkan pangkalan data pelanggan.

Mengatur sebarang keperluan bagi penyertaan ke mana-mana pameran buku di dalam atau luar negara.

Menguruskan pesanan pembelian pelanggan dengan cepat dan tepat.

Meyediakan belanjawan tahunan unit.

Memastikan hasil jualan diurus selia.

Menyenggara peralatan unit.

Mempromosikan buku baharu dengan mengadakan majlis pelancaran buku yang terpilih.

Menguruskan Penyertaan pameran dan jualan buku dalam dan luar Negara.

Menguruskan jualan pukal/ tender di mana-mana agensi.

Menguruskan penerbitan katalog.

Menguruskan pembangunan sistem MyBOOK

Menguruskan kandungan laman web dangan bantuan pereka berkaitan buku-buku yang dijual.

Terlibat dalam penjualan hak cipta buku terbitan dengan penerbit-penerbit dalam dan luar Negara.

Pengenalan

Bahagian ini diketuai oleh En. Mohd Hanif bin Mohamad, Penolong Pegawai Tadbir Kanan N32. Bahagian ini dibantu oleh tiga orang staf sokongan iaitu Pn. Asmah binti Mohd Amin (Pembantu Tadbir Kanan (P/O) N22), En. Mohd Zulfikar bin Zainal Abidin (Penolong Akauntan W29) dan En. Mohd Muhaiyuddin bin Md Zahid (Pembantu Operasi N11). Bahagian ini menguruskan urusan pentadbiran dan kewangan jabatan.

Fungsi

Menyokong aktiviti penghasilan produk Pejabat Karang Mengarang (Penerbit UPSI)

Menguruskan pentadbiran dan rekod yang berkaitan dengan cuti staf, SKT dan Penilaian Prestasi staf.

Mengurus, membuka dan menawarkan permohonan pembelian serta menguruskan tuntutan pembayaran bagi setiap pembelian.

Bertanggungjawab terhadap pengurusan wang panjar.

Menyediakan Belanjawan Tahunan PKM & belanjanwan tahunan unit.

Menyediakan keperluan mesyuarat apabila mendapat tempahan.

Mengurus, membuka, dan menawarkan kerja percetakan kepada syarikat pencetak.

Mengurus, membuka dan menawarkan kerja atur huruf kepada syarikat atur huruf.

Menyediakan laporan kewangan dan laporan aktiviti penerbitan untuk dibentangkan kepada Jawatankuasa Penerbitan Akademik serta pihak yang berkaitan.

Menguruskan pembayaran royalti pengarang, honorarium penterjemah, bayaran saguhati penilai, penyunting, pengulas buku dan pencari indeks.

Menguruskan permohonan, penerimaan, perekodan, penyebaran dan memantu bekalan pejabat.

Menguruskan  pembelian, penerimaan dan perekodan harta tetap inventori.

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.